Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
REKRUTACJA

I ETAP

Zgłoszenia przyjmowane są
od 15 stycznia do 20 lutego 2009 roku. Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe "ETYKA" jest złożenie kompletu dokumentów w terminie rekrutacji. W przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc zastosowane zostaną dodatkowe kryteria: miejsce pracy (preferowane bedą osoby pracujące w obszarach wiejskich i małych miastach) oraz dochody (preferowane bedą osoby o najniższych średnich dochodach przypadających na członka rodziny kandydata).


Kandydat na studia jest zobowiązany złożyć nastepujące dokumenty:
· podanie do JM Rektora UG o przyjęcie na studia podyplomowe (w nazwie studiów należy wpisać: podanie do JM Rektora UG o przyjecie na studia podyplomowe STUDIA PODYPLOMOWE Z ETYKI; w nazwie wydziału: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH)
· zaświadczenie od pracodawcy (zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela oraz o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela)
· kwestionariusz osobowy
· poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
· kserokopie dowodu osobistego
· oświadczenia o zarobkach, przypadających na osobę w rodzinie kandydata (ostatnie trzy miesiące)

Komplet dokumentów można:

· przesłać listem poleconym (z dopiskiem: Studia Podyplomowe "ETYKA")
· albo złożyć osobiście w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk
- w sekretariacie Studium (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 15.15 - 18; sobota 10 - 12)
- w sekretariacie Instytutu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15)

25 lutego 2009 r. zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną o wynikach rekrutacji, dlatego bardzo ważne jest posiadanie przez Państwa adresów elektronicznych, które zapewniają szybki i bezpłatny kontakt.

II ETAP
Studia Podyplomowe „ETYKA" są współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego (JST), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z działania 9.4, w którym jest przewidywany wkład własny JST w wysokości 11,25% wartości projektu. W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia przez projektodawcę wkładu własnego, pochodzącego ze środków JST. Wkład własny ma charakter NIEPIENIĘŻNY, zostanie naliczony proporcjonalnie do Państwa wynagrodzeń i czasu udziału w projekcie. Państwa rolą będzie jedynie dostarczanie dokumentów, pozwalających nam ów wkład NIEPIENIĘŻNY udokumentować.

Dlatego w II etapie rekrutacji zostaniecie Państwo zobowiązani do dostarczenia stosownych dokumentów, przygotowanych przez Uniwersytet we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, który jest Instytucją Pośredniczącą pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Europejskim Funduszem Społecznym. Formularze dokumentów otrzymacie Państwo po zakończeniu I etapu rekrutacji.


Instytut wkrótce  zostanie przeniesiony na Bałtycki Kampus Uniwersytecki, do nowego budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku - Oliwie, ul. Bażyńskiego 4. O szczegółach będziemy informować na stronie Studium.